2020-01-24

Gusto ko sanang bayaran ang ginamit ko sa card, gamit ang deposito ko.

Hindi pwede gamitin ang inyong deposito sa pagbayad.