2020-01-24

Ano dapat gawin kapag ang address sa ID ay magkaiba sa kasalukuyang address ng tinitirhan ko?

Humiling sa kinauukulang munisipyo na baguhin ang inyong address bago kayo mag-apply para sa globalcard.