2020-01-24

Kailan dadating ang card ko?

Kapag naaprubahan ang inyong aplikasyon matapos dumaan sa takdang pagsusuri ng aming kumpanya, ipapadala ang inyong card sa pamamagitan ng koreo, na kayo lamang ang makakatanggap o sa pamamagitan ng pagkumpirma ng kumpanya namin sa taong tatanggap ng card.
Sa sandali ng pagtanggap ninyo ng card, kailangan ninyo iprisinta ang inyong residence card (zairyu kaado).