2020-01-24

Pwede ba ng halaga na mas maliit pa kaysa ¥50,000?

Ang pinakamababang halaga para sa card ay ¥50,000. Hindi namin maibibigay sa inyo ang hinihiling ninyo na masmababa pa sa ¥50,000.