2020-01-24

Paano dapat isulat ang pangalan ko nang naka-abakada?

Mangyari lamang ipasok ang inyong pangalan sa aplikasyon katulad ng nakasulat sa residence card (zairyu kaado) ninyo.