2020-01-24

Bakit kailangang magsumite ng litrato/ kopya ng patunay ng dokumento bilang patunay ng pagkakilanlan?

Alinsunod sa Anti-money Laundering act (o ang Batas sa pagtigil sa pagtago ng pera na kita mula sa krimen, may kaakibat na responsibilidad ang aming kumpanya na kumpirmahin ang mga dokumento na magpapatunay ng inyong pagkakakilanlan. Kapag hindi kayo makasumite ng dokumento, hindi namin makukumpirma na kayo ang tao nasa aplikasyon. Dahil dito maaaring hindi kayo ma-isyuhan ng card.