2020-01-24

Ano ang kailangan na mga dokumento para sa aplikasyon?

Ang Residence Card (kasama ang Special Permanent Resident Certificate o tinatawag na 特別永住者証明書を含む) ay required.