2020-01-24

Nagdesisyon ako na umalis ng Japan at umuwi sa bansa ko. Pwede ko pa ba rin gamitin ang card?

Ang card ay para lamang sa mga naninirahan sa loob ng Japan. Dahil dito kinakailangan na dumaan sa proseso ng pagkatiwalag sa pagiging miyembro kung kayo ay uuwi na sa inyong bansa.
Ang deposit ay ibabalik sa inyong bank account sa anumang bangko sa loob ng Japan. Aabutin hanggang 2 buwan ang pagsauli ng inyong deposito kaya mangyari lamang ipaalam sa amin habang maaga.