2020-01-24

Ano ang “automatic revolving payment”?

Ito ay serbisyo na ang pinamili ninyo na nakatakdang “isang bayaran sa susunod na buwan” sa loob ng Japan o sa ibang bansa, ay awtomatikong gagawing”riboharai” o “revolving payment”.