2020-01-24

Ano ang “security code”?

Kailangan ito kapag kayo ay mamimili online. Ang security code ay ang 3 huling numero ng 7 numero na nakalagay sa taas ng inyong lagda sa likod ng card.