2020-01-24

Kailangan ba isulat ang pangalan sa likod ng card?

Kapag nasa kamay na ninyo ang card ninyo, mangyari po lamang kayo mismo ang maglagay ng lagda ninyo sa patlang sa likod nito.