2020-01-25

Hội phí hàng năm có được trả lại nếu tôi rời khỏi hội không?

Không được hoàn trả lại.