2020-01-25

Số dư trong tài khoản của tôi thiếu không thanh toán được

Chúng tôi sẽ gửi yêu cầu nạp tiền nên phiền quý khách chuyển khoản sau khi đã kiểm tra.