2020-01-24

Nagsumite ako ng aplikasyon pero hindi pa dumadating ang card.

Aabot ng mga 2 linggo bago maisyuhan kayo ng bagong card.
Mangyari lamang idirekta ang anumang tanong ninyo tungkol sa kalagayan ng pag-isyu ng card atbp. sa aming kumpanya.