2020-01-24

Kapag may extra akong pera, pwede bang lakihan ang bayad ko?

Mangyari lamang idirekta ang inyong tanong sa aming kumpanya.