2020-01-24

Lumipat ako ng tirahan. Maipapadala pa ba rin ninyo ang card sa akin?

Mangyari lamang magsumite muli ng aplikasyon matapos naibago na ang address ninyo ng kinauukulang munisipyo.